Algemene Voorwaarden Ketelbinkie Koffie

Algemene Voorwaarden van Ketelbinkie koffie. Ketelbinkie koffie is een handelsnaam van Mr. Tacq, Diepenbrocklaan 9, 3055 WB Rotterdam  (BTW nummer NL2014.55.055B01) deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 24334567. Hierna te noemen Ketelbinkie koffie. Versie geldig vanaf 1 oktober  2013

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ketelbinkie koffie. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.mrtacq.nl. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op de site.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ketelbinkie koffie behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van
de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ketelbinkie koffie erkend.
1.4 Ketelbinkie koffie garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Ketelbinkie koffie bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Ketelbinkie koffie zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ketelbinkie koffie geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of als gevolg van schommelingen op de valutamarkt dan wel onvoorziene prijsstijgingen op de grondstoffenmarkt.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.4 Prijzen gelden voor aflevering op één adres in Nederland. Adressen buiten Nederland uitsluitend op aanvraag.
3.5 Verzendingen vanaf een bedrag van Euro 60 inclusief BTW worden franco verstuurd aan afnemer binnen Nederland.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) op bedenktijd van 14 werkdagen met opgave van reden te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Ketelbinkie koffie heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Ketelbinkie koffie. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Ketelbinkie koffie er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Indien meerdere goederen zijn besteld en deze in deelzendingen worden geleverd gaat de bedenktijd van 14 werkdagen in na de levering van het/de laatste product(en).
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële- en/of grondstoffenmarkt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• electronische appartuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Ketelbinkie koffie, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ketelbinkie koffie. Ketelbinkie koffie houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Ketelbinkie koffie respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Ketelbinkie koffie maakt in sommige gevallen gebruik van uw gegevens voor haar mailinglijst ten behoeve van verzending van de nieuwsbrief, aanbiedingen etc.
5.4 Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze mailinglijst te verwijderen.
5.5 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van de factuur- en verzendgegevens en dienen deze tijdig uiterlijk voor bestelling door te geven aan Ketelbinkie koffie. De afnemer is derhalve aansprakelijk voor de kosten verbonden aan een verkeerde zending als gevolg van onzorgvuldige verzendgegevens.

6. Garantie

6.1 Ketelbinkie koffie garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Ketelbinkie koffie komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Ketelbinkie koffie is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Ketelbinkie koffie) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan:Ketelbinkie koffie Diepenbrocklaan 9, 3055 WB Rotterdam. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan Ketelbinkie koffie schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient tegeschieden in de originele, ongebruikte verpakking voorzien van originele labels (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Ketelbinkie koffie gegrond worden bevonden, zal Ketelbinkie koffie naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ketelbinkie koffie en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Ketelbinkie koffie) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Ketelbinkie koffie gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Ketelbinkie koffie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Ketelbinkie koffie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van afnemer.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Ketelbinkie koffie in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn  blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Ketelbinkie koffie en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Ketelbinkie koffie zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Ketelbinkie koffie slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Ketelbinkie koffie gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Ketelbinkie koffie kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Ketelbinkie koffie en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Ketelbinkie koffie op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Ketelbinkie koffie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Ketelbinkie koffie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Ketelbinkie koffie is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Ketelbinkie koffie alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Ketelbinkie koffie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ketelbinkie koffie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Ketelbinkie koffie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde  heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Ketelbinkie koffie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg
onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Ketelbinkie koffie aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Ketelbinkie koffie zolang de afnemer de vorderingen van Ketelbinkie koffie uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Ketelbinkie koffie wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Ketelbinkie koffie geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ketelbinkie koffie of een door Ketelbinkie koffie aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Ketelbinkie koffie haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Ketelbinkie koffie zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Ketelbinkie koffie.

13. Intellectueel eigendom

13.1 De afnemer dient alle intellectueel eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten van Ketelbinkie koffie geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
13.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Ketelbinkie koffie mag de afnemer geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij of zij via de website heeft verkregen kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

14. Incassokosten

– Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, op het  overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen wijze, en voor zover een termijn is toegestaan  binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

-Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

-Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de opdrachtnemer aangegeven wijze.

-Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op:

de berekening van de rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;

(indien de opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde BTW; (afhankelijk van de opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen) de buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:

minimumtarief euro 40,00

15% over de eerste euro 2.500,00

10% over de volgende euro 2.500,00 (tot euro 5.000,00)

5% over de volgende euro 5.000,00 (tot euro 10.000,00)

1% over de volgende euro 190.000,00 (tot euro 200.000,00)

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van
euro 6.775,00 (boven euro 200.000,00)

(indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van euro 40,00;

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Ketelbinkie koffie en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij
Ketelbinkie koffie er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.